Algemene Voorwaarden

 

 1. Verdonk Advocaten LLP (‘Verdonk Advocaten’) is een Limited Liability Partnership (‘LLP’) opgericht naar Engels recht, statutair gevestigd te Taunton, Somerset (TA4 3PZ) U.K., geregistreerd onder nummer OC420152. Verdonk Advocaten houdt kantoor te (8441 ER) Heerenveen aan de  K.R. Poststraat 80-I en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70495017. Onder de term ‘partner’ wordt hierna verwezen naar een deelnemer in het kapitaal van Verdonk Advocaten.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle (rechts)personen die bij Verdonk Advocaten werkzaam zijn en/of bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
 1. Een aan één van haar medewerkers verstrekte opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan Verdonk Advocaten. Verdonk Advocaten is gerechtigd meerdere medewerkers en/of derden bij het uitvoeren van de opdracht in te schakelen en de door die medewerkers en/of derden verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Verdonk Advocaten is gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen.
 1. Aansprakelijkheid van de partners is beperkt tot het kapitaal in Verdonk Advocaten. Aansprakelijkheid op voet van art. 7: 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 1. Verdonk Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die dekking biedt voor schade ten gevolge beroepsfouten tot maximaal  € 500.000,-. Voor schade die onder de dekking van deze verzekering valt,  is  Verdonk advocaten nimmer voor een hoger bedrag  aansprakelijk  dan onder deze verzekering wordt uitgekeerd.  Indien de schade niet door de (verplichte) beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt,  is aansprakelijkheid van Verdonk  Advocaten beperkt tot maximaal € 25.000,-.
 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Verdonk Advocaten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een door Verdonk Advocaten ingeschakelde derde.
 1. Behoudens in de uitvoering van de aan Verdonk Advocaten verstrekte opdracht, is Verdonk Advocaten niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door een medewerker van Verdonk Advocaten.
 1. Aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen binnen twee jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.
 1. De administratie en urenverantwoording van Verdonk Advocaten geldt als volledig bewijs m.b.t. door haar verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 1. Op klachten ten aanzien van advocaten werkzaam bij Verdonk Advocaten is de klachtenregeling van toepassing zoals vermeld op www.verdonkadvocaten.nl. Indien de klacht niet op voet van deze klachtenregeling kan worden afgedaan en uitsluitend voor zover de klacht ziet op schending van de Gedragsregels is de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord Nederland bevoegd hiervan verder kennis te nemen.
 1. Voor alle overige geschillen is uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, bevoegd daarvan kennis te nemen.
 1. Verdonk Advocaten bewaart dossiers 5 jaar na beëindiging opdracht. Daarna wordt het dossier vernietigd.

versie: 1 januari 2023

 

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.