Schade & Aansprakelijkheid

Als u (financieel) nadeel lijdt door toedoen van een ander, wilt u graag uw schade vergoed zien. Aan de andere kant zult u, als u geconfronteerd wordt met een verzoek een ander schadeloos te stellen, weinig behoefte hebben die schade te vergoeden als u die niet heeft veroorzaakt of uw gehoudenheid daartoe over te gaan contractueel is uitgesloten.

 

Neem contact op

Oorzaken schade

Schade kan worden veroorzaakt door:

  • Een aantasting van of inbreuk op uw eigendom (onrechtmatige daad);
  • De niet nakoming van een afspraak door uw contractspartij (wanprestatie);
  • Fouten gemaakt door degene aan wie u een opdracht had verstrekt (beroepsfouten);

(Bijvoorbeeld door uw accountant, makelaar, aannemer, enz.)

  • Onjuiste aan u verstrekte informatie;
  • De aantasting van uw goede naam;
  • Een door anderen aan u toegebracht letsel.

Schade vorderen

Om met succes schade te kunnen vorderen, moet uiteraard eerst komen vast te staan wat de omvang/hoogte van de door u geleden schade is. Daarbij moet een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie zoals die nu is, met de situatie zoals die geweest zou zijn als de handeling waardoor de schade is veroorzaakt, wordt weggedacht. Verder moet komen vast te staan dat de door u geleden schade ook door die handeling is veroorzaakt. Dat is vaak lastiger vast te stellen dan dit op het eerste gezicht lijkt, zeker in geval van nalatigheid, bij meerdere mogelijke schade-oorzaken en in geval ook andere personen de schade veroorzaakt (kunnen) hebben.

Wat Verdonk Advocaten voor u kan betekenen

Het verkrijgen van (volledige) schadeloosstelling indien dit wordt betwist of het voeren van verweer tegen een schadevordering, vereist vaak specialistische juridische kennis. Tenzij het letselschade betreft, kan Verdonk Advocaten u bijstaan om uw schade vergoed te krijgen of juist om ervoor te zorgen dat u niet gehouden wordt schade te vergoeden waarvoor u niet aansprakelijk bent.

Kosteloos gesprek

Wilt u meer duidelijkheid maak dan gebruik van de door Verdonk Advocaten geboden mogelijkheid van een oriënterend en kosteloos gesprek Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, wees er dan van bewust dat u vrij bent in uw advocatenkeuze.

Bekijk onze rechtsgebieden