Verblijfsvergunning asiel

Voor het in aanmerking komen van een verblijfsvergunning asiel dient er aan strikte criteria te worden voldaan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toetst bijvoorbeeld streng of een verklaring geloofwaardig geacht kan worden. Vervolgens  moet er om een verblijfsvergunning asiel te rechtvaardigen sprake zijn van concreet en groot gevaar voor de betrokkene (reëel risico op ernstige schade).

 

 

Neem contact op

Aanvraag verblijfsvergunning

De aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel is hiermee een ingewikkelde zaak. Het is van belang dat de asielprocedure op een goede wijze wordt doorlopen en dat tijdig alle benodigde documenten worden overgelegd. Een advocaat die gespecialiseerd in in asielrecht kan ervoor zorgen dat uw asielaanvraag zo veel mogelijk kans van slagen heeft. Indien de IND van plan is om een asielaanvraag af te wijzen, wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt in zogenaamd ‘voornemen’. Hierop kunnen wij namens u inhoudelijk reageren met een zienswijze. Deze zienswijze is belangrijk omdat daarmee in de asielprocedure voor het eerst uw strategische juridische positie wordt bepaald. Wanneer een asielaanvraag wordt afgewezen, kan daartegen in beroep gegaan worden bij de rechtbank. Wij zijn asielrecht specialisten met veel relevante kennis en ervaring en kunnen u ook helpen bij deze beroepsprocedure. Mocht de rechtbank u niet volledig in het gelijk stellen, dan kunnen wij namens u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de asielaanvraagprocedure, de beroepsprocedure en het hoger beroep geldt dat u in aanmerking komt voor volledige gefinancierde rechtsbijstand. Wij kunnen u dus in principe kosteloos bijstaan.

Herhaalde asielaanvraag

Wanneer uw asielaanvraag is afgewezen, kunt u een nieuwe asielaanvraag indienen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe gegevens zijn die uw asielaanvraag ondersteunen of vanwege een wijziging in omstandigheden. Dit is een herhaalde asielaanvraag (HASA). Vanaf het moment dat u uw HASA heeft ingediend, kunnen wij u begeleiden bij het verdere verloop van de procedure. Bij indiening van uw HASA kunt u aangeven dat u door welke advocaat van ons kantoor wenst te worden bijgestaan. Voor de HASA geldt dat u in aanmerking komt voor volledige gefinancierde rechtsbijstand en kunnen wij u in principe kosteloos bijstaan.

Advocaten:

Bekijk onze rechtsgebieden