Privacy & Cookies

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens Verdonk Advocaten verwerkt.
Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en dienstverlening te kunnen verbeteren voor de hierna te noemen doeleinden, te weten: het verlenen van juridische diensten, het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, marketing- en communicatie activiteiten en werving en selectie.

Verwerken persoonsgegevens

Wij verwerken daarbij de navolgende persoonsgegevens:

NAW gegevens, e-mail adressen, telefoonnummers, geboortedata, geboorteplaats, Nationaliteit en BSN-nummer.

Gebruik persoonsgegevens

Deze gegevens worden uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG verwerkt, te weten een wettelijke verplichting, de uitvoering van de aan ons verleende opdracht, de verkregen toestemming van betrokkene(n) alsmede een gerechtvaardigd belang. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of het openbaar gezag voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt – indien van toepassing – een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. In het geval wij gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan kantoor@verdonkadvocaten.nl
Er kunnen zich daarbij echter omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven zoals bijvoorbeeld op grond van onze geheimhoudingsplicht en de wet. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op onze website www.verdonkadvocaten.nl zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Verdonk advocaten & mediation

De advocaten van Verdonk Advocaten & Mediation zijn gespecialiseerd in verschillende secties en rechtsgebieden.